منوی بالایی تان را از منوهای وردپرس انتخاب نمایید

دانلود رمان عاشقانه دلیار برای(جاوا،اندروید،ios،PDF)

 

رمان دلیار یک رمان در سبک عاشقانه است ،قضیه از این قرار است که دلیار یک دختر جوان است که به تازگی کنکورش را تمام کرده است و خانوانده او به او قول داده بودند که پس از کنکورت ما جلوی تفریحات و سرگرمی های تورا نمیگیریم،یکی از روزها پدرو ما او به او میگویند که به یک مجلس که از طرف پدرش دعوت شده بودند بروند اما او گفت من نمیایم و با این حرف که شما به من قول داده بودید جلوی تفریحات من را پس از کنکورم نمیگیرید آنها را بر سر دوراهی قرار میداد.
نویسنده:mahsoo
فرمت:apk،pdf،java،ios
تعداد صفحه:۷۹۸

قسمتی از متن رمان:

باز من مانده ام و تنھایی ؛
دست بر زانوی غم ؛ سر بھ دو دست ..
سردی قطره ی لرزانی بر گوشھ ی چشم
و نگاھم حیران ..
و
مھربانی جاده ای است
کھ ھر چھ پیش تر روند ؛ خطر ناک تر می گردد ..
نمی توان باز گشت
اما لحظھ ای باید درنگ کرد
و شاید چند گامی بھ بیراھھ رفت
مدتی است بر جاده ی ھموار می رانیم..
حرف ھای نزدیک دارند فرا می رسند..
خطر ناک است !!!
ھنوز اصرار ھای مادرش را بھ یاد داشت ! مبنی بر اینکھ می خواست ” تنھا دخترش
دلیار – انھا را در رفتن بھ مجلس ترحیم یکی از دوستان پدر و چند روزی مسافرت
ھمراھی کند.
اما دلیار سرسختانھ مخالف می کرد و یاداور می شد کھ خودتان قول داده اید کھ بعد
از کنکور جلوی برنامھ ھا و تفریحاتم را نمی گیرید !!! و با یاداوری این قول خانواده
اش را بر سر دوراھی می گذاشت..
دلیار از صبح مشغول صحبت و برنامھ ریزی تلفنی با دوستانش بود :
فردا شب شام فلان رستوران ! شب ھمتون خونھ ی ما دعوتین.. اجازه تون و بگیرید
!!
و با شیطنت اضافھ می کرد : پارتی داریم تا پاسی از صبح….
پس فردا می ریم فلان پاساژ خرید ! .. راستی.. ببینم می تونم کلید ویلای عمو
کیومرث و بگیرم ؟؟!
و با دادن این پیشنھادات دوستانش را مشتاق و برنامھ اش را کامل می کرد..

مطالب مرتبط:

کسب در آمد اینترنتی قانونی و تضمینی