منوی بالایی تان را از منوهای وردپرس انتخاب نمایید

دانلود رمان جدید تو هنوزم هستی- Roman You are still برای (java،apk،pdf،epub)

دانلود رمان جدید you are still به نام تو هنوزم هستی یک رمان در سبک عاشقانه که داستان از اینجا شروع میشود که یک دختری به نام لیلی است که در کل زندگی سختی و دشواری را دارد که با آمدن برادرش پای دوست او به خانه آنها باز میشود و…
نویسنده:مهرنوش
تعداد صفحات:۱۵۶

قسمتی از متن رمان:

_ زری ظرفھا رو خوب بشور
صدای مادر از توی اتاق شنیده شد. نگاھی بھ زری انداختم کھ زیر لب ناسزا می می
گفت و اخم کرده بود
کتاب درسی ام را بستم و آھستھ از پلھ ھا پایین آمدم
_ می خوای کمکت کنم
با عصبانیت نگاھم کرد و جوابی نداد
_ خوب چکار کنم امروز نوبت تو بود کھ ظرف بشوری
_ مگھ چیزی گفتم کھ توضیح میدی
دیگر حرفی نزدم می دانستم امروز از آن روزھایی بود کھ منتظر بھانھ است تا
دعوایی بھ پا کند. دوست نداشتم آن شخص من باشم. می دانستم تا شب شاھد بحثی
خواھیم بود و طبق معمول مھدی یک سر این دعوا است. چون ھیچ کس جرات نداشت
بھ علی نگاه کند چھ برسد بھ دعوا و مشاجره
_ یکی صدای اون بچھ رو خفھ کنھ
از افکارم بیرون آمدم و مانی دوست داشتنی ام را در آغوش گرفتم. گناه این طفل
معصوم چھ بود کھ مادر دوستش نداشت فقط بھ حکم نا خواستھ بودن سراغش را نمی
گرفت. در آغوشم خیلی زود آرام گرفت. عاشق این کودک دوسالھ بودم او ھم بھ من
عادت کرده بود و فقط در کنار من آرام می گرفت. شبھا تا صبح بالای سرش می
ماندم و گاھی ھمانجا نشستھ بھ خواب می رفتم. برایش لالایی می خواندم و از حس
قشنگ مادری غرق شوق می شدم.
روزھا کھ بھ مدرسھ می رفتم تمام نگرانی ام بابت مانی بود کھ نکند گریھ بیفتد و
کسی محلش ندھد.مادر از ھمان اول خودش را از مانی جدا کرده بود وھیچ مسیولیتی
را گردن نمی گرفت طفلک معصوم من انگار مادر داشت و نداشت گرچھ دلم برای
مادر ھم می سوخت بعد از زایمانش پدر برای ھمیشھ ترکمان کرده بود و دیگر
سراغی از ما نمی گرفت. شاید برای ھمین مادر تمام غصھ اش را سرما خالی می
کرد. نگاھی بھ ساعت انداختم ١٢ بود کم کم علی و مھدی پیدایشان می شد. از دیدن
مھدی ذوق داشتم بعد از دوره آموزش سربازی توانستھ بود چند روزی مرخصی
بگیرد. دوباره می توانستم بعد از مدتھا بخندم و کمی از غم ھای این خانھ خلاص
شوم.
مانی را کھ روی پاھایم بھ خواب رفتھ بود سرجایش گذاشتم و سری بھ غذا زدم. پس
چرا نمی آمد

مطالب مرتبط:

کسب در آمد اینترنتی قانونی و تضمینی